Webáruház nyitás Regisztrált cégek
Bejelentkezés  |   Regisztráció  
hirdetes.ro - domain ELADÓ! Érdeklődni az info@gaba.ro e-mail címen!
Kategóriák
   Nyitólap Adatvédelmi tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató
 1. Jelen tájékoztató a www.hirdetes.ro oldalon (továbbiakban Weboldal/Szolgáltató) a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. Személyes adatok kezelése a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletére (GDPR) az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a Gazdasági reklámtevékenység alapveto feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény rendelkezéseire.
 2. A weboldal böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket a felhasználó elfogadja. A weboldal látogatásával, szolgáltatásának igénybevételével, illetve a weboldalra feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása és hirdetésfeladás során a Felhasználási feltételek elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.
 3. A felhasználók önként lépnek kapcsolatba szolgáltatóval, önként regisztrálnak, és önként veszik igénybe weboldal szolgáltatását.
 4. Amennyiben a felhasználó a szolgáltató részére díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.
 5. Az adatkezelés célja elsősorban a weboldal üzemeltetése, és szolgáltatásainak nyújtása, úgy mint a felhasználó azonosítása, vele való kapcsolattartás, személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, hirdetési szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, hirdetésekkel kapcsolatos díjak kiszámlázása, díjakkal kapcsolatos követelések érvényesítése, nyereményjáték szervezése, elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése.
 6. A szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen tájékoztatóban szereplő Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak, valamint azon weboldalak, szolgáltatók adatkezeléseire, melyekre a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalakon található hivatkozás vezet, illetve a weboldalon megjelenő nem természetes személyek (ingatlanközvetítők, hirdetők stb.) adatkezeléséért. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezései az irányadók.
 7. A weboldal látogatásával rendszerünk automatikusan rögzítheti és tárolhatja a felhasználó IP címét, szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, szolgáltató jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása érdekében, az ahhoz szükséges ideig, abban az esetben is ha ehhez a felhasználó nem adta hozzájárulását.
 8. A szolgáltató a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez és a szolgáltatási díjak számlázásához kapcsolódóan, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelheti az alábbi adatokat: név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, lakóhely, irányítószám, telefonszám, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, számlázási cím, előfizetési státusz, fotó) továbbá a felhasználó által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok.
 9. Ha a felhasználó saját döntése alapján a Facebook/Instagram/Google vagy más közösségi fiókját összeköti a weboldal-fiókjával, akkor szolgáltató a fentieken kívül kezelheti a felhasználó alábbi Személyes adatait: közösségi fiókban profil neve, URL-je, azonosítója, profilképe, e-mail címe.
 10. Előfordulhat, hogy a szolgáltató tájékoztatása nélkül a szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó egyéb szolgáltató, a weboldalon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül a szolgáltató által folytatott Adatkezelésnek, azokért felelősséget nem vállal. A szolgáltató mindent megtesz az ilyen jellegű adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.
 11. Az érintett kérelmére a szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A felhasználó, a szolgáltató címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve online űrlapunk igénybevételével kérheti ezen adatokat. A szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
 12. A felhasználó kérheti a szolgáltató által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. A legtöbb adat a weboldalon belül, a felhasználó által is módosítható.
 13. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók vissza.
 14. Harmadik személy vagy hatóságok számára a szolgáltató személyes adatokat – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági megkeresés vagy határozat alapján, vagy a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén ad ki.
 15. Az adatok forrása minden esetben a felhasználó, a szolgáltató adatokat külső forrásból nem gyűjt, kivéve ha erre felhasználó a külső forrás adatkezelőjét felhatalmazta. A felhasználó a személyes adatokat a regisztráció során, vagy később, bármely szolgáltatás igénybe vételekor adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.
 16. A hirdetővel a weboldalon a hirdetés iránt érdeklődők, a hirdetésben megadott személyes adatok útján (e-mail, telefonszám) léphetnek kapcsolatba.
 17. Abban az esetben amikor felhasználó/érdeklődő nem regisztrál a weboldalon, de az oldal szolgáltatásait regisztráció nélkül igénybe veszi (pl.: hirdetésre történő érdeklődés), annak érdekében, hogy hirdető felvehesse a felhasználóval a kapcsolatot, meg kell adnia személyes adatait, név, telefonszám, email cím, melyek a hirdeto részére továbbításra kerülnek.
 18. A felhasználó szavatolja, hogy a szolgáltatások igénybevétele során az általa más természetes személyekről megadott személyes adatokat jogszerűen kezeli, illetékes személy hozzájárulását beszerezte. A felhasználó által a szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a felhasználót terheli.
 19. A felhasználó regisztrációkor adatainak megadásával (pl. email cím, felhasználónév, jelszó stb.) egyben felelősséget is vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
 20. A szolgáltató nem ellenőrzi a felhasználó által megadott személyes adatokat, ahogyan azt sem, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e.
 21. A szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozót, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – külső szolgáltatót. Az adatfeldolgozó részére történő adattovábbításhoz nem szükséges a felhasználó külön hozzájárulása.
 22. A szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, ez semmilyen formában nem tartalmazhat az érintett felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot.
 23. A szolgáltató gondoskodik a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok biztonságáról, azokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartják nyilván, biztosítja, hogy azok védettek legyenek, illetve megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását és terjesztését.
 24. Amennyiben a felhasználó hozzájárul, a szolgáltató felveszi a kapcsolatot a felhasználóval és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld, postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben a felhasználó hozzájárulása. A felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását, indokolás nélkül.
 25. Amennyiben a felhasználó e-mailt küld a szolgáltató részére és a felhasználó ezen kívül nem rendelkezik regisztrációval, a szolgáltató az e-mail címet az ügy lezárását követően legkésőbb 90 napon belül törli, kivéve, ha a szolgáltató jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, a szolgáltató e jogos érdekének fennállásáig.
 26. A szolgáltató a felhasználó által megadott személyes adatokat addig kezelheti, amíg a felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, vagy írásban nem kéri a személyes adatok törlését. Ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetoséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak, az adatkezelés megszüntetését írásban kell kérnie. Ez esetben a személyes adat a szolgáltató rendszerébol törlodik.
 27. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrízni.
 28. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést a szolgáltató a felhasználó tájékoztatása mellett végrehajtja.
 29. Személyes adat törlésére irányuló igényt postai úton és emailben lehet kezdeményezni, annak teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók vissza. Az adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 60 nap áll a szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben a szolgáltató a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 60 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
 30. A hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a szolgáltató a hírlevél adatbázisában a felhasználó személyes adatait törli.
 31. A szolgáltató a következő esetekben törli a személyes adatokat:
  • a felhasználó kérésére
  • adatkezelés célja megszűnt
  • kezelésének határideje lejárt
  • amennyiben kezelésük jogellenes
  • bíróság vagy adatvédelmi hatóság elrendelte
 32. A szolgáltató jogosult adatfeldolgozót igénybe venni a tevékenysége ellátásához. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag a szolgáltatóval kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni, a szolgáltató ellenorzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a szolgáltató hozzájárulásával jogosultak.
 33. A szolgáltató külső szolgáltatókat vehet igénybe a weboldal szolgáltatásai biztosítása érdekében és velük együttmuködik. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében azok saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen tájékoztatóban rögzített célra használja fel.
 34. Ilyen külső szolgáltató: Paypal Holdings Inc., Google Ireland Limited, Amazon Inc., Facebook Inc.
 35. A weboldal megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében "sütik" (cookie) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. Süti az igénybe vevő böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az igénybe vevő későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a weboldal korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevo gépének felismerésére.
 36. A szolgáltató a weboldalról begyűjtött süti-információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a weboldal szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.
 37. A szolgáltató a személyre szabott szolgáltatások biztosítása érdekében, a cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).
 38. A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de az igénybe vevo a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni/működni.
 39. A szolgáltató együttmuködhet olyan külső szolgáltatóval, amely lehetové teszi, hogy a felhasználó a szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen felhasználó által használt csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A szolgáltató webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal is együttmuködik. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, cookie-k használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Ezen külső szolgáltatók: Facebook Inc., Google LLC., E Külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
 40. A szolgáltató külső szolgáltatónak tekinti azon felhasználókat, akik a weboldal bizonyos felületeit saját tartalom közzététele céljából, tárhelyként veszik igénybe. A felhasználó az általa használt felületre saját döntése alapján feltölthet személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet ezen felületen. Ebben az esetben szolgáltató nem végez adatkezelési tevékenységet, az ott szereplő adatokért, azok megfelelő kezeléséért a felhasználót terheli minden felelősség.
 41. Amennyiben a szolgáltató a weboldalon található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a felhasználót nem hozhatja a jelen tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén a szolgáltató az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.
 42. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Módosítás esetén rendszerüzenet küldésére jogosult (de nem köteles).
 43. A felhasználó a rendszerbe történő regisztrációval és/vagy bejelentkezéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
 44. Jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi a szolgáltató felhasználási feltételeinek.
 45. Adatkezelő:
  Név: Finna Gábor
  Székhely: Ady Endre út, 40. sz., 525400 Kézdivásárhely, Kovászna megye, Románia
 46. A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
Jelen nyilatkozatot a szolgáltató előzetes bejelentés nélkül bármikor aktualizálhatja.
Utolsó frissítés: 2018. Május 28.
Felhasználási feltételek | Adatvédelmi tájékoztató | Cookie/süti politika
Minden jog fenntartva © 2005 - 2022 - hirdetes.ro
Oldalgenerálás: 0.0139 sec.