Webáruház nyitás Regisztrált cégek
Bejelentkezés  |   Regisztráció  
Kategóriák
   Nyitólap Felhasználási feltételek
Felhasználási feltételek
A rendszer igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja, hogy egyetért és tudomásul veszi a jelen felhasználási feltételeket. A Szolgáltató az alábbi feltételekkel biztosítja ingyenes apróhirdetéses szolgáltatását:
I. A használati feltételek tartalma
 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a hirdetes.ro (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett www.hirdetes.ro oldalon (továbbiakban Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A Szabályzatban foglaltak betartása mind a szolgáltatóra, mind a felhasználóra nézve kötelező.
 2. Felhasználónak minősül minden személy, aki megtekinti a weboldalt, hirdetést helyez el, terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, vagy hirdetésre jelentkezik, illetve a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi. A felhasználó a szolgáltatás használatával elfogadja jelen szabályzat rendelkezéseit.
 3. A hirdető olyan természetes, vagy jogi személy, aki a szolgáltató weboldalán hirdetést tesz közzé .
 4. Felhasználó az lehet, aki elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
 5. A szolgáltató bármikor jogosult a szerződés egyoldalú módosítására azzal a feltétellel, hogy a módosításról tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a weboldal használata a szerződés módosításának elfogadását jelenti.
 6. A szabályzat aktuális változata a weboldal alsó részén elhelyezett menüben, a "Felhasználási feltételek" linkre kattintva érhető el.
 7. A felhasználó a weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, bejelentkezéssel, továbbá a szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzat és az annak elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a szabályzat betartására.
 8. A felhasználó viseli és vállalja a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelosséget.
 9. A felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a felhasználó által megadott személyes adatokat, a weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott oldalak listája, technikai adatok, a weboldal felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és célokra használja fel.
 10. A felhasználó elfogadja, hogy a hirdetes.ro rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld az igénybevett szolgáltatásokról, amelyek nem minősülnek reklámnak.
II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői
 1. A Szolgáltató hirdetési helyet biztosít a felhasználói részére apróhirdetéseik és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére a szolgáltató által üzemeltetett www.hirdetes.ro honlapon, illetve adatbázisában. A szolgáltató által ingyenesen biztosított internetes adminisztrációs felület használatával a felhasználó helyezi el apróhirdetéseit. A felhasználó által elhelyezett képeket a szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.
 2. A weboldal megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül is lehetséges. A weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások szolgáltatási díj ellenében érhetőek el. A weboldalon történő minden regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.
 3. A felhasználó kijelenti, tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa a weboldalon elhelyezett hirdetés, tartalom, fényképek a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.
 4. A weboldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi felhasználó saját kockázata és felelőssége.
 5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a hirdetes.ro honlapon elhelyezett tartalomért, adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: Tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért a felhasználó felelosséggel tartozik. A szolgáltatót semmilyen feleloség nem terheli a felhasználó által feltöltött tartalomért.
 6. A szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a weboldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. A szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.
 7. A szolgáltató a weboldal és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.
 8. A felhasználó által elhelyezett tartalmat, illetve annak valódiságát a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az ott található tartalomért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom a solgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat előzetes figyelmeztetés és értesítés nélül eltávolítani. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, a felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban a szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.
 9. Mivel az internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.
 10. A szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.
III. A Szolgáltatás igénybevétele és a regisztráció
 1. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. A szolgáltató a regisztráció során bejelentkezési linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre. Sikeres regisztráció és annak aktiválása esetén a szolgáltató haladéktalanul biztosítja hirdetés elhelyezésének lehetőségét.
 2. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért a szolgáltató felelősséget nem vállal. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak a szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. A regisztrált felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az bejelentkezés után férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni. A felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben a felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, a szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
 3. A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen szabályzat betartása mellett használható
 4. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatás jelen szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, és/vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás működtetését
 5. Tilos a felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.
IV. Adatszolgáltatás
 1. A szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében a felhasználó által apróhirdetés feladásakor megadott neve minden esetben nyilvánosságra kerül az apróhirdetés weboldalon történő megjelenésével egyidőben.
 2. A felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám vagy e-mail cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor a szolgáltató jogosult a felhasználó hozzáférését megszűntetni és az adott apróhirdetéseket törölni.
 3. A weboldalon elérhető szolgáltatások közül a szolgáltató az alábbiakat ingyenesen biztosítja: apróhirdetés feladása, regisztráció, kedvenc apróhirdetések gyűjtése, közvetett üzenetküldés a hirdetőnek.
 4. A szolgáltató on-line adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a felhasználók apróhirdetéseiről
V. Az apróhirdetések tartalma
 1. A hirdetes.ro oldalain kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik vagy nem felelnek meg a jelen szabályzatban foglaltaknak. Azonnali törlésre kerül azon apróhirdetés amely:
  • megtévesztő információt tartalmaz;
  • jogszabályba ütközik;
  • hiányos tartalmú vagy nem nyújt kello információt a termékrol/szolgáltatásról, vélhetoen a valóságnak nem megfelelo adatokat, árat tartalmaz;
  • más erdélyi apróhirdeto portál nevét, logóját tartalmazza
  • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
  • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
  • alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
  • pornográf tartalom, szexuális szolgáltatás;
  • eroszakra, szabálysértésre buzdít;
  • burkolt reklámnak minosül;
  • spam hirdetésnek minosül;
  • lopott, vagy egyéb módon bűncselekménybol származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
  • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti az érdeklődőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
  • hamis márka- vagy eredetjelzés feltűntetését segítő termék;
  • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
  • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
  • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elosegíto anyag, információ;
  • emberi szerv, szövet;
  • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltoanyagot meghaladó gázspray, stb.);
  • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
  • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
  • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
  • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
  • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
  • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
  • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
  • TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
  • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
  • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;
  • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. Facebook, Twitter, GMail, stb.), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
  • minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
 2. Tiltott továbbá:
  • bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a hirdetes.ro, vagy a szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve amely befolyásolhatja a hirdetes.ro, vagy a szolgáltatás rendeltetésszerű működését,
  • olyan megoldás használata, amely a szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;
  • az állás kategóriában olyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunkaidoben végezhető pozícióra vonatkozó állásajánlatot tartalmaz, különös tekintettel a más weboldalakat népszerűsítő, illetve megtévesztő távmunka ajánlatokat tartalmazó hirdetések feltöltése;
 3. Az Állás kategóriában kizárólag konkrét, valós állásajánlat, és egy apróhirdetésben egy munkakör (pozíció) hirdethető meg. Amennyiben az apróhirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mailcíme), a felhasználó felelősséget vállal, hogy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedéllyel.
 4. Nem jeleníthető meg olyan apróhirdetés, amely:
  • franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;
  • válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
  • bűncselekményre felbújtást valósít meg;
  • nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
  • súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
  • becsmérlő vagy megalázó;
  • faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
  • nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tűnteti fel, erotikus munkát kínál, stb.
 5. Egy adott apróhirdetés egyidejűleg csak egy kategóriában tehető elérhetové a hirdetes.ro oldalain és az apróhirdetés érvényességi ideje alatt az adott felhasználó által a weboldalon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem tartalmazó, a szolgáltató megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben a szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel, jogosult az apróhirdetést valamennyi megjelenési formájában eltávolítani.
 6. Az apróhirdetésekhez a felhasználók jogosultak a szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű kép- vagy videó fájl tartalmak feltöltésére. Ezek kizárólag az adott apróhirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.
 7. A felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött apróhirdetések, videók vagy képek eltávolítására. Az egyéb felhasználói tartalmak eltávolítása a szolgáltatótól kérhető.
VI. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
 1. Az egyes felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A felhasználók kötelesek a szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
 2. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
 3. A szolgáltatás, valamint a weboldalon a szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a szolgáltatót illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
VII. A Szerződés megszűnése
 1. A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy a szolgáltatás oldalainak alján elérheto kapcsolat linken keresztül jelzi ezt az igényét szolgáltató felé. Ebben az esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.
 2. Amennyiben a felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstől számított 12 hónapon át nem látogatja, a szolgáltató jogosult a regisztrációt és vele együtt a felhasználói adatokat, a feladott apróhirdetéseket valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó üzeneteket törölni. A szolgáltató a törlést megelőzően figyelmezető levelet nem köteles küldeni a regisztráció során megadott e-mail címre.
 3. Amennyiben a felhasználó megszegi a jelen szerződés feltételeit, a szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.
 4. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egy részét vagy egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszűntesse.
Jelen felhasználási feltételeket a szolgáltató előzetes bejelentés nélkül bármikor aktualizálhatja.
Utolsó frissítés: 2018. Május 28.
Felhasználási feltételek | Adatvédelmi tájékoztató | Cookie/süti politika
Minden jog fenntartva © 2005 - 2021 - hirdetes.ro
Oldalgenerálás: 0.0114 sec.